Eurofond u brojevima

Imovina FZU Eurofond (EURF)

U tabeli koja slijedi prikazana je imovina Fonda zajedničkog ulaganja Eurofond (EURF) i njena iskazana vrijednost na dan 31.12.2010. godine: EUR 51.7m

Prihodi DZU Euroinvest (EUIN)

Od 2003. do 2010. godine Društvo za upravljanje Euroinvest (EUIN) je prihodovalo preko EUR 19.7m po osnovu naknada za upravljanje Fondom zajedničkog ulaganja Eurofond (EURF).