Ko rukovodi Eurofondom?

Konstatovali smo da je dio novca prihodovan od prodaje akcija Elektroprivrede Crne Gore (EPCG) Eurofond (EURF) investirao u sumnjive papire i kupovinu nekretnina od povezanih lica.

Odgovornost za ove transakcije leži na investicionim menadžerima Euroinvesta i Nadzornom odboru Eurofonda, koji svoje dužnosti, po svemu sudeći, nijesu obavljali u skladu sa zakonskim obavezama i principima struke.

Da li to znači da se funkcije kontrole i rukovođenja nalaze izvan Eurofonda i njegovog društva za upravljanje?

Akcionari FZU Eurofond (EURF)

Akcionar % vlasništva
HA – Zbirni kastodi racun 4 10.00%
Menadžment preduzece Euroinvest 5.66%
Campa Rok 4.34%
Roman Drašler 3.23%
Branislav Radonjic 3.02%
HA-Zbirni kastodi racun 1 2.97%
Salink Limited 2.81%
Veselin Barovic 2.60%
HB-Zbirni kastodi racun 1 1.97%
COMERSA 1.58%

Akcionari DZU Euroinvest (EUIN)

Akcionar % vlasništva
Boiša Šotra 45
FLASH d.o.o 20
Fadil Cosibegovic 10
Ilirika – borzno posrednicka hisa d.d. 10
Timinvest d.o.o 5
HB – zbirni kastodi racun 1 5
AKCIJA 3
Maja Ðurišic 2

Članovi Odbora direktora DZU Euroinvest (EUIN)

Ime JMBG
Saša Matic 1107967210024
Danilo Mitrovic 0509952210246
Goran Kerkez 2312970170005
Omar Kokanovic 0504980142076
Edin Dizdar 1707974172666

Članovi Nadzornog odbora FZU Eurofonda (EURF)

Ime Funkcija
Milic Popovic predsjednik
Armin Mulahusic potpredsjednik
Milanko Damjanovic sekretar

„Eurofond” je osnovan sa ciljem da čuva i uveća imovinu koja se nalazi u njegovom portfelju. Ovaj svoj osnovni cilj fond realizuje kroz više podciljeva, od kojih su najvažniji podsticanje razvoja tržišta kapitala. Nakon aukcije u procesu MVP-a, fond ima namjeru da kupuje i prodaje akcije iz svog portfelja, tako da na taj način doprinese povećanom prometu na tržištu kapitala.

Prava manjinskih akcionara mogu se na kvalitetan način zaštititi samo ako postoji odgovarajući institucionalni ambijent. U tom pravcu se moraju kretati zakonodavna akta i veće učešće predstavnika fonda u odborima direktora. Bez priliva kapitala teško je prognozirati brzi razvoj preduzeća, koja se nalaze u portfelju fonda. Shodno tome nastoje se obezbijediti krediti od inostranih banaka koje su zainteresovane da plasiraju kapital.

Politika investiranja obuhvata skup mjera čije bi sprovođenje dovelo do realizacije postavljenih ciljeva investiranja. U periodu prije aukcije sprovedena je široka kampanja da se prikupi što veći broj vaučer poena, kako bi se stvorila što bolja osnova za formiranje početnog portfelja. U toku procesa MVP na „Eurofond” je preneseno 259.199.000 vaučer poena, odnosno 45.822 građana je dalo povjerenje „Eurofondu”. „Eurofond” je vaučer poene uložio u 31 preduzeće, od čega deset velikih sistema, a 11 malih i srednjih preduzeća. Ukupna nominalna vrijednost „Eurofonda” na dan 30. jun 2003. godine je 198.573,08 eura, kaže Šotra.

Boiša Šotra, direktor „Eurofonda”
Pobjeda, 03. 08. 2003.

Direktori privatizacionih fondova o privrednim kretanjima u crnoj gori [Pobjeda]